Poziv na suradnju

[sic] – časopis za književnost, kulturu i književno prevođenje
Sveučilište u Zadru
Obala kralja Petra Krešimira IV. br. 2
23000 Zadar
www.sic-journal.org

Poziv na suradnju

[sic] – časopis za književnost, kulturu i književno prevođenje poziva autore da svojim prilozima sudjeluju u oblikovanju 14. broja časopisa pod naslovom Anatomija ljubavi.

Premda umnogom utječe i daje značenje velikom dijelu naših života, erotska i romantična ljubav čini se gotovo neuhvatljivom i sasvim sigurno zahtjevnom kad o njoj poželimo razgovarati, razmišljati ili pisati. Pokušaja je nebrojeno, više ili manje uspješnih, pa zahvaljujući Platonovoj ostavštini sada imamo skroman zbir filozofija ljubavi. Koliko god nam to možda izgledalo kontroverzno, neka je vrsta filozofije potrebna, čak i ako samo zbog njene neuhvatljivosti. U novije doba, Mikhail Epstein u Sola Amore (2011.) lamentira nad nemogućnošću suvremene kritičke teorije da se pozabavi ljubavlju; razlog tome, prema Epsteinu, valja tražiti u činjenici da je u eri usredotočenoj na tehnologiju i simulakre, ljubav i dalje nemoguće simulirati. Poteškoće koje proizlaze iz bilo kakvog teoretiziranja ili filozofskog promišljanja iskustva ljubavi implicira i interpretacija ljubavi koju Alain Badiou donosi u In Praise of Love (2009.) a koja ljubav prikazuje kao potragu za istinom; egzistencijalni projekt čija je svrha rekonstruirati svijet iz de-centrirane perspektive, iskusiti je na temelju različitosti i dopustiti potpuno prihvaćanje drugosti. Iz radova ove dvojice autora, kao i nekolicine drugih koji su u posljednjih nekoliko godina pokušali interpretirati ljubav i smjestiti je unutar suvremenih teorija, proizlaze dva temeljna pitanja koja će poslužiti kao polazišna točka za ovo izdanje [sic]-a: pitanje reprezentabilnosti ljubavi u književnosti, medijima ili drugim umjetnostima, kao i ljubavi kao mjesta posredovanja različitih vrijednosti i sustava. Naime, ako se ljubav ne može simulirati, kako se ona ipak uspijeva prikazati u različitim kulturalnim proizvodima i praksama i, ako ona nužno uključuje promjenu perspektive kako bi se prihvatila različitost, kako se ljubav odnosi prema raznolikim društveno-političkim fenomenima ili stupa u dijalog s konceptima kao što su obitelj, seksualnost, moć, itd.? Prilozi uključuju:

 • znanstvene članke iz različitih disciplina unutar širokog područja umjetnosti tehumanističkih i društvenih znanosti koji će se baviti sljedećim ili njima sličnim temama važnima i zanimljivima za znanstveno promišljanje ljubavi:
 • narativna i lingvistička, vizualna i grafička reprezentacija (ili njezin izostanak) erotske i romantične ljubavi kao i srodnih fenomena kao što su žudnja, zavođenje i seksualni čin;
 • ljubav i nasilje, odnosno zaljubljivanje kao oblik prisile i nasilja ili, s druge strane, nagon k nasilju i smrti kao kontradiktorni ili komplementarni aspekti ljubavi/erosa;
 • ljubav u doba mehaničke reprodukcije, odnosno utjecaj i recepcija popularnih i masovnih proizvoda kao što su romantični stripovi, ljubavni romani ili sapunice;
 • ljubav u doba tehnologije, odnosno mjesto ljubavi u različitim fikcionalnim i stvarnim distopijskim sustavima te transformacije ljubavi u medijima i na društvenim mrežama;
 • ljubav kao mjesto posredovanja između različitih ideologija i njezin potencijal za subverziju nasuprot institucionalizirane moći i dominantnih sustava vjerovanja;
 • ljubav u kontekstu rodnih studija i queer teorije, odnosno načini na koje se ljubav povezuje sa seksualnošću i koristi kako bi se naglasila ili umanjila važnost drugosti i differance;
 • ljubav u kontekstu prostornosti prema onome što Luisa Passerini, u New Dangerous Liaisons (2010.), opisuje kao jedinstvenu vezu između osjećaja pripadnosti Europi i dvorske/romantične ljubavi;
 • ljubav i erotičnost u kontekstu postkolonijalnih studija prema Saidovom viđenju Orijenta kao konstruirane fikcije koja predstavlja potisnute žudnje Zapada;
 • uzimajući u obzir nedavna politička događanja na globalnoj razini i pojavu novih revolucionarnih pokreta, i ponovno slijedeći Badiouovo uvjerenje da zaljubljivanje nikad ne smije biti lišeno rizika i slučajnosti, važnost ljubavi za razvoj povijesti i politike.
 • prijevode (ne engleski ili hrvatski jezik) književnih tekstova koji se bave bilo kojim od navedenih aspekata ljubavi.

Za objavljivanje u sljedećem broju [sic] – časopisa za književnost, kulturu i književno prevođenje prihvaćaju se:

 • znanstveni radovi opsega 5.000-7.000 riječi, uključujući popis literature i bilješke
 • osvrti i recenzije opsega do 2.000 riječi
 • prijevodi književnih tekstova opsega 5.000-7.000 riječi

Slanje priloga u obliku znanstvenih radova, osvrta, književnih prijevoda ili video eseja podrazumijeva da prilog prethodno nije objavljen i da svi njegovi autori pristaju na objavljivanje. Slanjem tekstualnih ili video priloga [sic]-u autori potvrđuju izvornost i vlastito autorstvo priloga. Radovi poslani i objavljeni u [sic]-u ostaju u vlasništvu autora, a [sic] zadržava pravo prvog objavljivanja.

Upute za slanje radova

Svi prilozi (znanstveni radovi, osvrti, recenzije i prijevodi književnih tekstova) šalju se u elektronskom obliku na adresu časopisa: sic.journal.contact@gmail.com. [sic] prihvaća radove na engleskom ili hrvatskom jeziku. Prilozi trebaju biti napisani na računalu i spremljeni u .doc ili .docx fromatu (Times New Roman, veličina slova 12 točaka, dvostruki prored, oznaka broja stranica). Uz svaki prilog potrebno je poslati i dopis kojim se potvrđuje da se svi autori slažu sa slanjem i objavljivanjem te da prilog nije u razmatranju za objavljivanje u nekom drugom časopisu.

Znanstveni radovi i video eseji

Priloženi znanstveni radovi, osvrti i video eseji trebaju sadržavati sljedeće elemente:

 • naslovnica s punim naslovom i podnaslovom rada (ako postoji)
 • Zbog anonimnosti recenzentskog postupka (blind refereeing), imena autora s jasno naznačenim afilijacijama i kontaktima i kratkom biografskom bilješkom (do 150 riječi) šalju se u zasebnom dokumentu. Autori su dužni iz teksta priloga izbrisati sve reference na temelju kojih se može utvrditi autorstvo priloga te tako osigurati anonimnost do završetka recenzentskog postupka.
 • sažetak opsega 100-150 riječi
 • do 10 ključnih riječi
 • tekst priloga s brojem riječi – opseg priloga ne smije prelaziti 7.000 riječi uključujući sažetak, tekst priloga, bilješke, popis literature i kratku biografsku bilješku.

Autori su obvezni pribaviti suglasnost vlasnika prava za reprodukciju svih ilustracija, tablica, slika i prethodno objavljenih dužih citata (dužnost je autora osigurati točnost svih citata, naslova, imena i datuma, odnosno na adekvatan način citirati i navesti sve autore i literaturu na koje se pozivaju u svojim prilozima).

Osvrti i recenzije

Poslani prilozi trebaju sadržavati sljedeće elemente:

 • naslovnica s punim naslovom osvrta i dodatnim informacijama o recenziranom radu ili radovima (naslov, autor, izdavač, mjesto i datum izdavanja, broj stranica)
 • tekst priloga s brojem riječi – opseg priloga (tekst osvrta ili recenzije i biografska bilješka autora) ne smije prelaziti ukupno 2.000 riječi

Prijevodi književnih tekstova

Prijevodi književnih tekstova trebaju sadržavati sljedeće elemente:

 • naslovnica s punim naslovom i podnaslovom rada (ako postoji), ime autora i prevoditelja
 • tekst priloga s brojem riječi – opseg priloga (tekst priloga ili prijevoda, kratke biografske bilješke (do 150 riječi) autora i prevoditelja) ne smije prelaziti ukupno 7.000 riječi.

Autori prijevoda obvezni su pribaviti suglasnost vlasnika autorskih prava i dozvolu za objavljivanje rada izvornog autora u njihovom prijevodu u [sic]-u.

Citiranje i formatiranje

Prije predaje završne verzije rada autori su dužni pregledati priloge i pobrinuti se za gramatičku i pravopisnu točnost. Radovi koji ne slijede osnovne upute formatiranja i citiranja mogu biti vraćeni autorima. [sic] primjenjuje MLA (Modern Language Association) standarde formatiranja teksta, odnosno citiranja i navođenja korištene literature i bibliografije (MLA Formatting). Po primitku recenziranih radova, autori su dužni u roku od tri tjedna unijeti nužne ispravke i prilog ponovno poslati uredništvu časopisa. Uredništvo zadržava pravo da priloge redakcijski prilagodi jezičnim standardima i propozicijama časopisa. Rukopisi se ne vraćaju autorima. Časopis ne nudi financijsku naknadu autorima.

Za dodatne informacije i upite o postupku objavljivanja autori se mogu obratiti uredništvu [sic]-a slanjem dopisa na sljedeću adresu: sic.journal.contact@gmail.com.

Rok za predaju radova: 1. veljače 2017.

Predviđeni datum objave: 15. lipnja 2017.

Download CfP (*.docx)